شعبه مرکزی:رشت-گلسار-نبش خیابان ۱۰۹

شعبه ۲:رشت-بلوارگیلان-خیابان ۱۷۲

شعبه ۳:رشت-گلسار-خیابان ۱۰۸

شعبه ۴:رشت-منظریه-چهارراه ولیعصر

شعبه ۵:رشت-بلوار مدرس-هایپرمارکت احمدی